The People: Prezidan James Michel, ki ou santiman personnel lo sa eleksyon ki fek pase?

Prezidan Michel: Nou’n perdi en batay, e nou bezwen revwar nou stratezi pour kontinyen sorti viktorye a-lavenir dan lalit pour byennet nou pep. Parti Lepep, SPPF avan, e sirtou SPUP o komansman, i mir dan politik. Nou en parti ki anrasinen dan later Sesel. Nou’n pas dan sitiasyon pli konplike depi 1964. Sitiasyon pli difisil, kot nou bann zonm ek fanm brav ti bezwen sirmont bokou, bokou defi.  
Se nou parti – SPUP/SPPF/Parti Lepep – ki’n fer Sesel vin lo sa nivo ki i ete ozordi. Se nou parti ki pou anmenn Sesel pli lwen e kontinyen met Sesel o-sant devlopman. Malgre ki nou’n perdi mazorite dan Lasanble Nasyonal, nou reste parti ki pli for dan Sesel. Lopozisyon i en lasosiasyon tou lezot parti lopozisyon. Rezilta eleksyon ki fek pase i swa lepep.
I montre ki nou bezwen sanz nou fason fer keksoz : dan parti, dan gouvernman, e sirtou kot i enplik Lasanble Nasyonal. Tou dimoun dan pei, tou liderz politik, la i moman pour montre laprev linite, laprev ki nou kapab travay ansanm. Parey Angle i dir: “Walk the talk”. Mon gouvernman pou reste enn ki responsab, e ki rod tou mwayen posib pour progre nou nasyon. Lasanble Nasyonal i enn bann mwayen pour fasilit devlopman.     

The People: Zabitan dan 15 distrik in vot dan faver LDS. Sa bann distrik pou ganny okipe par sa bann MNA LDS. Ki ou annan pour dir sa bann zabitan? Ki ou mesaz pour nou siporter dan sa bann distrik ki ti vot anfaver en kandida Parti Lepep?

Prezidan Michel: Nou pou bezwen ranforsi nou striktir brans dan distrik. Nou bezwen reste an kontak avek tou dimoun. Kontinyen donn tou zabitan distrik lespwar ki avek Parti Lepep, zot lavenir, lavenir zot zanfan, proteksyon nou travayer, byennet nou sitwayen aze i garanti. Aprezan travay i partaze.
Mon konpran santiman ler nou perdi, dan nenport ki domenn, me nou siporter Lepep nou devret fyer pour tou sa ki nou’n akonpli ansanm. Fyer ki nou ankor parti ki pli for, fyer sa ki nou’n fer e ki nou annan en plan pour tou Seselwa.
Annou reste vizilan pour nou pa perdi sa ki nou’n batir. Nou solid, nou leker i reste gran, nou lebra touzour ouver, e pli determinen ki zanmen pour bataye pour Sesel. Parti Lepep i asosye avek sikse Sesel. Parti Lepep ki pe ganny lager pour devlopman nou pei dan tou sans — depi 1964. Nou reste sa pli gran fanmiy dan Sesel. Mersi pour tou zot langazman ek sipor.      

The People: Gouvernman Parti Lepep i reste opouvwar pandan ki dan Lasanble pou annan en mazorite LDS. Eski fason travay gouvernman pou sanze dan okenn fason avek sa nouvo sitiasyon dan Lasanble?

Prezidan Michel: Nou bezwen pran konsyans nouvo konpozisyon Lasanble. Lekzekitif ek Lasanble, toulede i form parti gouvernans Leta. Nou bezwen kanmarad. Mon annan en progranm sarze pour devlopman nasyonal, e osi pour bann proze dan tou distrik. I pa responsabilite Lasanble pour devlopman nasyonal.
Sepandan, nou pou bezwen zot sipor pour pas lalwa, sirtou lalwa enportan parey bidze nasyonal. Mon sir pep Seselwa pou konpran sa byen. Pou napa selebrasyon ler nou blok kanmarad. Mon ti byen apresye komanter manm piblik lo radyo ek televizyon lannmen eleksyon.
Zot swe se lape ek plis devlopman, e nou bezwen met li an pratik. Mon stil travay pandan sa douzenn lannen ki mon Prezidan se konsiltasyon. Mon kontinyen avek sa stil travay. En keksoz enportan se latitid serten dimoun.
Zot devret annan respe pour lopinyon lezot. Respe pour bann lenstitisyon Leta. Aprann viv e travay ansanm dan nou diversite lopinyon. Nou bezwen konstrir ansanm. Nou pa kapab kraze e detrir.        
The People: Lenpresyon se ki bokou nou siporter pe kontinyen vot kont nou. Zot rezon prensipal se fristrasyon swa dan distrik oswa dan gouvernman. Ki ou panse?

Prezidan Michel: Apre 3 eleksyon dan mwens ki 1 an, mon krwar nou bezwen get pli profonnman ki senpleman fristrasyon. Nou bezwen ranforsi nou striktir parti, etabli plis lyen ant nou bann diferan striktir, kiswa santral ou dan distrik.
Anmenn plis dimoun ansanm. Fer tou dimoun — nenport ki dimoun — santi ki zot annan en rol enportan pour zwe dan progre nou nasyon. Apretou, se Parti Lepep ki met dimoun o sant devlopman. Dan tou laspe. Mon santi ki ler nou agrandi nou fanmiy Lepep, nou fer li vin pli solid, nou met parti lo en fondasyon pli for, ranforsi linite, tou nou siporter i la.
Nou a konsilte, nou a analize, e kontinyen vwar, ansanm, kot fodre aranze pour benefis nou nasyon. Fodre fer sa kalite lekzersis kontinyelman.  La ankor en loportinite pour fer li.    
 
The People: Ki prosen letap pour Parti Lepep aparti ozordi?

Prezidan Michel: Avantou, apre tou levennman enportan, nou fer en “posmortenm”.  Nou fer li menm apre laviktwar. Nou reste pli gran parti politik, pli gran fanmiy politik dan Sesel. Me fodre nou touzour pe revizit nou striktir, moderniz nou parti, revwar nou manyer fer keksoz, pou nou kapab reste relevan. Nou bezwen enkli tou dimoun dan sa gran lekzersis. Nou siporter, lepep Seselwa, i oule vwar nou sorti pli for, pli kapab, pli konekte avek lepep.